Vedantic Texts

Ved natamukt val by Prof Ramasubramanian

Vishuddha Vedanta Sara by Swami Prakasanandendra...

Vivekachudamani with vykhya by Venkataraghavan S

Tattvabodha of Adi Shankaracharya An Introduction to...

Vivekachudamani with Vyakhya of Jagadguru...

Satasloki by Prof Ramasubramanian

Vedantasara by Dr Janakisharan Acharya

Narayaneeyam by Swamini Atmaprakasananda

Dakshinamurty Stotram by Swami Brahmavidananda...