Vedantic Texts

Sarala Samskrita Gita by Dr Karanam Aravinda Rao

Kathopanishad by Br Sharan

Sarala Samskrita Gita by Dr Karanam Aravinda Rao

Sarala Samskrita Gita by Dr Karanam Aravinda Rao

Sarala Samskrita Gita by Dr Karanam Aravinda Rao

Tattvabodha of Adi Shankaracharya An Introduction to...

Bhagavadgita by Andre Vas

Bhagavadgita by Andre Vas

Bhagavadgita by Andre Vas